Inżynieria oprogramowania

Niniejsze opracowanie jest autorską propozycją programu zajęć dodatkowych z programowania. Dotyczy informatyki nauczanej na poziomie szkoły średniej poszerzoną o wiedzę z zakresu programowania robotów Lego Mindstorms. Program został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten ma także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki.

Głównym celem zajęć jest umożliwienie uczniom:
- poznawania i rozumienia najnowszych trendów z zakresu tworzenia własnych aplikacji internetowych,
- ujawniania zainteresowań techniką informatyczną,
- rozwijania uzdolnień w dziedzinie informatyki,
- kształtowania aktywności poznawczej i twórczej ucznia,
- wspierania ogólnego rozwoju intelektualnego ucznia.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Algorytm sukcesu w zawodzie” powinny opierać się na:
- zachęcaniu uczniów, przez stworzenie im odpowiednich warunków, do korzystania z komputera jako narzędzia pomocnego w pracy twórczej
- wprowadzaniu uczniów w świat pojęć i umiejętności z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej.

Należy również zwrócić uwagę na kształtowanie odpowiednich postaw przez:
- przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania i danych komputerowych,
- poszanowania własności intelektualnej (licencje na oprogramowanie i prawa autorskie).

Zakłada się osiągnięcie przez uczniów kompetencji w zakresie umiejętności rozwiązywania różnych problemów informatycznych:
- rozwiązywanie problemów z wybranej dziedziny za pomocą komputera przez świadomy wybór i celowe połączenie dostępnych aplikacji użytkowych,
- odpowiednie wykorzystanie oprogramowania,
- korzystanie z zasobów internetowych,
- opracowanie własnego modelu robota,
- stworzenie własnego programu sterującego robotem,
- demonstracja działania i funkcjonowania robota,
- rozwój umiejętności logicznego myślenia.


Copyright © 2014 Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie

Projekt "Algorytm sukcesu w zawodzie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by itideo.pl